Skip to main content

Algemene voorwaarden

1. Inleiding

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van NeNah Media (hierna te noemen "de Website"). Door gebruik te maken van de Website stemt u in met deze algemene voorwaarden.

2. Gegevensverwerking

2.1 NeNah Media garandeert dat de persoonlijke gegevens van bezoekers van de Website, zoals naam, e-mailadres en andere informatie, niet worden bewaard of gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor het functioneren van de Website.

2.2 NeNah Media zal alle redelijke voorzorgsmaatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens van bezoekers van de Website veilig worden behandeld en beschermd volgens de geldende wet- en regelgeving.

2.3 NeNah Media is niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het onbedoeld openbaar maken of ongeautoriseerd gebruik van persoonsgegevens als gevolg van technische storingen, hacking, virussen of andere onvoorziene omstandigheden.

3. Cookies

3.1 De Website maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de bezoekers te vergroten. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens een bezoek aan de Website op uw computer, tablet of mobiele apparaat wordt geplaatst.

3.2 Cookies worden gebruikt om bepaalde informatie te verzamelen, zoals IP-adressen, type browser, bezochte pagina's en de duur van het bezoek. Deze informatie wordt gebruikt voor statistische doeleinden en om de Website te verbeteren.

4. Intellectuele eigendom

4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de Website, waaronder maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, video's en logo's, zijn eigendom van NeNah Media of haar licentiegevers.

4.2 Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NeNah Media de inhoud van de Website geheel of gedeeltelijk te kopiëren, verspreiden, wijzigen of op enige andere wijze te gebruiken of te exploiteren.

5. Aansprakelijkheid

5.1 NeNah Media is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Website, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade.

5.2 NeNah Media is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites waarnaar op de Website wordt verwezen. Het bezoek aan dergelijke externe websites is voor eigen risico van de bezoeker.

6. Toepasselijk recht en geschillen

6.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van NeNah Media, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.

7. Wijzigingen van de algemene voorwaarden

7.1 NeNah Media behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment van publicatie op de Website.

8. Contact

8.1 Voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot deze algemene voorwaarden kunt u contact opnemen met NeNah Media via de contactgegevens op de Website.